سنجد

سامانه جامع درآمد و امور مشترکین ویژه شرکت های آب منطقه ای


Unsplashed background img 1

flash_on

سامانه پیش بینی درآمد

 • امکان تعریف سرفصل های درآمدی و انتصاب انواع مصرف برای اعمال در این سرفصل ها
 • امکان تعریف سرفصل های محاسباتی بر اساس سرفصل های دیگر
 • اعمال درآمدهای ثبت شده در سرفصل ها
 • گزارشات اکسلی از پیش بینی های انجام شده و کسب شده

group

مدیریت فرایند محاسبات برای آب بها

 • سامانه صدور ، تثبیت و چاپ قبوض آب بها
 • سامانه تقسیط قبوض
 • پرداخت الکترونیکی قبوض
 • سامانه ثبت اطلاعات بانکی از قبوض پرداخت شده
 • سامانه ثبت ارقام کنتور
 • مدیریت سال های مالی و بازه های قرائت

settings

سامانه های صدور و چاپ

 • پروانه های بهره برداری صنعتی ، کشاورزی ، آبزیان ، دو منظوره و ...
 • مجوز نصب منصوبات
 • موافقت اصولی
 • مجوز حفر چاه
 • خدمات کارشناسی
 • فروش آب

Unsplashed background img 2

قابلیت های کلی نرم افزار

 • امکان ارائه خدمات الکترونیک
 • یکپارچگی و جامعیت سامانه ها
 • سیستم پشتیبانی برخط ( آنلاین )
 • ارتباط با سایر سیستم ها و خدمات
 • مبتنی بر وب بودن و تمرکز بانک اطلاعاتی
 • هماهنگی رویکرد خدمات مشترکین و حسابداری
 • امکان ارائه خدمات مشترکین از طریق وب سایت
 • قابلیت بومی سازی و پارامتریک بودن کلیه توانایی های سیستم

Unsplashed background img 3